Спеціальність "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Готуємо молодших фахових бакалаврів за спеціальністю “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” 

Мета

Формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з втілення власного художнього задуму у творах образотворчого та декоративного мистецтва, викладання фахових дисциплін.

Орієнтація освітньої програми

Освітня програма базується на збереженні народних знань та традицій з урахуванням сучасного стану художньо-мистецької сфери з метою задоволення та розвитку естетичних потреб і смаків людини, забезпечення культурних прав людини. При здобутті обраної спеціальності увага зосереджена на оволодінні компетенціями зі здатності застосовувати фахові знання при аналізі та естетичній оцінці творів образотворчого та декоративного мистецтва, створенні унікальних мистецьких речей, реалізації мистецьких проєктів в галузі, формування мистецького світобачення та світорозуміння, вміння застосовувати здобуті знання на ринку України.

Напрямок

Створення, популяризація, збереження та використання художніх творів і цінностей для задоволення культурних та естетичних потреб громадян. Діяльність у галузі культури і мистецтва в сучасних закладах соціокультурної сфери.

Працевлаштування

Робочі місця в організаціях, установах, підприємствах будь-якої організаційно правої форми на первинних посадах згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

 • 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
 • 3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, скульптор – виконавець, художник декоративного мистецтва.

При оволодінні курсом Ви здобудете фахові компетенції:

 • Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів творчого пошуку

 • Здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінювання сучасного стану образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 • Здатність до творчої ініціативи, можливості для гнучкого керування процесом розвитку фахового мислення

 • Здатність до творчої уяви й образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам’яті, виховання широкої художньої естетичної культури і художнього смаку

 • Здатність до аналізу явищ духовного життя, усвідомлювання природи різних жанрів художньої творчості й видів мистецтва

 • Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі історії образотворчого мистецтва, композиції для освоєння теоретичних основ і методів відтворення художнього образу

 • Досконале володіння рисунком, живописом, методами та законами композиційної побудови картини та здатність спрямовувати ці теоретичні знання та практичні навички на виконання роботи в матерiалi

 • Здатність використовувати професійні профільні знання у діяльності пов’язаній з проектуванням та виготовленням різноманітних виробів декоративно-прикладного мистецтва, компонуванням сюжетної картини

 • Володіння системою методологічних принципів та композицiйно-художнiх засобів досягнення формально-образної виразності

 • Здатність розвивати вміння, навички i засоби практичної діяльності у фаховій самостiйнiй творчості

 • Здатність аналізувати, вести цiлеспрямованi спостереження навколишньої дійсності та творчо переробляти її

 • Застосування сучасних методів роботи з об’єктами предмета діяльності

 • Застосовування професiйно-профiльованих знань при створенні предметів декоративно-прикладного мистецтва (за видами), сюжетної композиції

 • Використовування професiйно-профiльованих знань та практичних навичок з рисунку, пластики, композиції, кольорознавства, креслення та перспективи для створення проектів предметів декоративно-прикладного мистецтва

 • Використовування професiйно-профiльованих знань і практичних навичок з композиційної організації форми

 • Здатність вирішувати проблеми збереження творів мистецтва

 • Здатність самостійно виконувати нескладні консерваційні i реставраційні роботи, згідно із реставраційним завданням за затвердженою методикою на об’єктах невисокої музейно-художньої цінності

 • Навики здійснення безпечної діяльності

 • Здатність організовувати виставкову діяльність

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

Вступ онлайн

Не зволікай, заповнюй онлайн анкету на здобуття ОКР “Фаховий молодший бакалавр” для вступу та здобувай кваліфікацію

Меню