Брифінг та результати внутрішнього моніторингу

Брифінг та результати внутрішнього моніторингу

Центру вітражного мистецтва реалізованого за підтримки Українського культурного фонду

У Центрі вітражного мистецтва на базі ДНЗ “Львівське ВПХУ” нещодавно відбувся брифінг, в обговоренні якого були задіяні учасники проекту: Ігор Голуб (координатор), Христина Семанів (креативний менеджер), Михайло Копельчак і Тетяна Дмитрівна (експерти моніторингу проекту), Оксана Дуфанець та Олена Погребняк (наставники допрофесійної підготовки). А також незалежні експерти: Наталя Денькович, представник НУ “Львівська політехніка”, експерт проблематики інклюзивної освіти та навчання дітей – відзначила важливість наших кроків у інклюзивному аспекті. Це і залучення дітей Спеціальної шоли-інтернат Марії Покрови у майстер-класах та проходження учнями допрофесійної підготовки. Юлія Колісник-Гуменюк (Львівський навчально-науковий центр професійної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова), зосередила свою увагу на актуальності вивчення школярами (гуртківцями) народних ремесел – мистецтва вітражу, як культурне надбання нації. Юлія навела приклади закордонної освіти, і поставила акцент на японських підходах, там школярі практикують дуже багато народних ремесел, наслідують традиції і пропагують давні промисли у сучасну культуру країни та світу. Оксана Дубовик (ЛННЦ НПУ ім. М. П. Драгоманова), відзначила професійне наповнення офіційного веб-сайту ЦВМ, інформативність проекту та відкритість до залучення різних вікових груп, соціальних станів дітей, фахових та простих громадян, відмінну організацію конференції, підсумкової виставки, а також інших численних заходів.

Метою проекту “Створення центру вітражного мистецтва на базі ДНЗ “Львівське ВПХУ” для збереження та розвитку культурної спадщини українського вітражу», який виконувався з (08.08 – 08.11.2019 р.) полягає в удосконаленні професійної підготовки у відповідності з вимогами сьогодення.

Внутрішній моніторинг здійснювався експертами (М. Копельчак, Т. Якимович) як інформаційно-регулятивний супровід проекту щодо створення центру вітражного мистецтва на базі ДНЗ “Львівське ВПХУ” для збереження та розвитку культурної спадщини українського вітражу. Для організації внутрішнього моніторингу нами застосовано наступний алгоритм:

  1. Формування мети і завдань моніторингу:

– Складання програми, добір інструментарію для проведення моніторингу (цілеспрямований вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень тощо).

– Організація дослідження (складання плану, визначення терміна проведення і реалізація дослідження у спланованому режимі).

– Проведення спостережень, збір даних та результатів виконання етапів проекту за обраними методиками.

– Оброблення та аналіз даних (за допомогою методів математичної статистики та описове пояснення).

– На основі інтерпретованих даних вироблення рекомендацій для вдосконалення проекту.

– Корекція – внесення певних змін під час реалізації прокту на основі запропонованих рекомендацій.

– Контроль – фіксування правильного виконання вироблених рекомендацій.

  1. Складання програми, добір інструментарію для проведення моніторингу:

Внутрішній моніторинг проводився шляхом збору, систематизації та аналізу фактичних даних щодо стану реалізації проекту. Програма процедури моніторингу передбачала спостереження, вимірювання, вироблення на цій основі уявлень про стан реалізації проекту, супроводжуюче відслідковування з  поточною регуляцією, подальшим прогнозуванням та надання рекомендацій.

Оцінювання здійснювалось на основі кваліметричного підходу. який передбачає кількісний опис якості предметів або процесів, даючи кількісну оцінку якості. Ступінь проявлення кожного критерію визначалася трьома параметрами: норма (відповідає нормі), нижче норми (не відповідає нормі), вище норми (відповідає нормі з відмінним виконанням). З методів експертних оцінок ми вибрали метод рейтингу (метод оціночної класифікації) і метод бальних оцінок. Крім абсолютного показника Рі, кожна проста або складна властивість може характеризуватися і відносним показником Кі. Відносний показник (оцінка) визначається зіставленням абсолютного показника Рі з еталонним (базовим) абсолютним показником Ет, що відображає змінюваний у часі рівень: Кі = f (Рі, Рі Ет). Величина Рі Ет вибирається з урахуванням запланованих результатів проекту. Оцінка – відносна: не задовольняє нормі  – 0,00 <…..> задовольняє нормі на 100% – 1,00

  1. Організація дослідження (складання плану, визначення терміна проведення і реалізація дослідження у спланованому режимі):

Моніторинг реалізації проекту передбачав комплекс заходів та безперервного аналізу інформації про стан реалізації для здійснення контролю відповідності запланованих витрат, результатів, плану реалізації проекту, можливого вчасного виявлення відхилень від плану, ефективного управління. Зокрема, оцінювалися підготовчий етап, інформаційна кампанія, презентація, навчально-практичні заходи.

  1. Збір даних, проведення спостережень за обраними методиками:

Дослідження якості виконання проекту проводився за індикаторами ефективної діяльності, які згруповані за такими показниками:

– управління проектом;

– якісний склад учасників;

– професійна компетентність педагогічних працівників;

– матеріально-технічна база і комплексно-методичне забезпечення підготовки;

– ефективність навчання та рівень досягнень учнів з освоєння вітражної справи;

– ефективність проведення занять у рамках освітньої програми;

– представлення результатів досягнень учнів з освоєння вітражної справи.

Оброблення та аналіз даних (за допомогою методів математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу, а також передбачає описове пояснення).

Під час моніторингу здійснено якісний аналіз проекту реалізованого за підтримки Українського культурного фонду. У процесі виконання проекту відзначено:

– підтвердилася унікальність та висока культурна цінність проекту (виступи фахівців на конференції та відкритті виставки);

– відзначимо що, до числа виконавців проекту додатково були залучені викладачі-спеціалісти, які мають значний досвід у галузі підготовки фахівців вітражного мистецтв. Кількість виконавців кожного з етапів робочого плану була збільшена шляхом залучення інших працівників закладу освіти на основі внутрішнього наказу керівництва, але визначено, хто саме відповідальний за проведення конкретного етапу або заходу (результати спостережень та ознайомлення з розпорядженнями керівництва ДНЗ “Львівське ВПХУ”);

– кількість залучених осіб обґрунтована розширенням контингенту учасників проекту;

– робочий план проекту конкретизувався та уточнювався під час реалізації (робочі наради);

– план освітньої програми відповідає головному завданню  допрофесійній підготовці (публікація програми);

– питання фінансування, витрати, які передбачені завданнями проекту є обґрунтованими і підтвердженими документально;

– під час реалізації залучені визнані майстри вітражного промислу, знавці та професійні митці (програма конференції та виступи на відкритті виставки);

– у проекті додатково до запланованих груп навчання вітражної справи (учнів 8-9 класів, 60 чол.) були задіяні учні 7 та 10 класів, студенти ЗВО та дорослі слухачі, які виявили зацікавлення вітражною справою (загальна кількість 48 осіб). Тому рекомендовано збільшити кількість груп, та диференціювати за віком.

– витрата на розповсюдження інформації у ЗМІ є недостатньою, що зумовило труднощі у популяризації проекту. Рекомендовано укладання угод на поширення інформації не лише на регіональному, а й на загальноукраїнському рівні;

– з огляду на контент освітньої програми, вона є цікавою для широкої аудиторії та буде користуватися попитом не лише під час допрофесійної підготовки у закладах освіти художнього профілю, а й під час підготовки інших категорій слухачів (студенів ВЗО, дорослого населення). Рекомендовано збільшення тиражу та всеукраїнська бібліотечна розсилка.

– координатор проекту (І. Голуб) та креативний менеджер (Х. Семанів) здобули додатковий досвід реалізації проектів шляхом участі тренінгу з проектної діяльності.

Важливим результатом реалізації проекту є гнучкість освітньої програми  та її пристосування до потреб конкретного закладу освіти.

– навчально-практичні заходи прописані чітко.

– запланований майстер-клас «Розпис та холодна обробка скла» за змістом відповідає запиту Львівської міської ради, щодо підготовки учасники літнього віку (15 осіб), хоча кількість потенційних бажаючих була більшою;

– терміни проведення заходів відповідають запланованим.

Заходи спрямовані на усунення можливих ризиків проекту (гнучке планування заходів; процедури закупівель та вибір найбільш прийнятної пропозиції;  чіткий розподіл завдань між членами команди; запрошення цільових груп; популяризація через Інтернет та соцмережі) були ефективними.

Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
Меню